You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van peri.be

Geldend vanaf  5 Oktober 2016
Inleiding

PERI BeNeLux B.V. België, gevestigd Klampovenweg 300, B-2850 Boom , (hierna aangeduid als “PERI”) stelt ondernemers en consumenten (hierna gezamenlijk aangeduid als "gebruikers") onder het domein www.peri.be een website (hierna aangeduid als "PERI website") ter beschikking.

 1. Toepassingsgebied
  1. De "PERI algemene voorwaarden PERI.be" (hierna aangeduid als "Voorwaarden") zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de firma PERI in de geldende versie op moment van afsluiting van de overeenkomst (hierna aangeduid als "PERI AV").

   De PERI AV kunt u hier downloaden: PERI Algemene Voorwaarden (PDF).
    
  2. In geval van tegenstrijdigheden tussen onderhavige Algemene Voorwaarden en de PERI AV zullen onderhavige Algemene Voorwaarden prevaleren.
  3. Deze voorwaarden zijn een vertaling van de originele, Duitstalige versie. De formulering van deze algemene voorwaarden dient altijd te worden opgevat zoals bedoeld in de originele Duitse versie. De Duitstalige versie is beschikbaar op aanvraag.
  4. Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor het gebruik van het domein www.peri.be. Afzonderlijke voorwaarden zijn van toepassing op andere websites en domeinen die door PERI ter beschikking worden gesteld.
  5. Afzonderlijke voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van apps, web-gebaseerde applicaties en software die door PERI ter beschikking wordt gesteld: PERI gebruiksvoorwaarden voor apps en web-gebaseerde applicaties en de voorwaarden voor de online portal myPERI (hierna gezamenlijk te noemen "andere PERI bepalingen en gebruiksvoorwaarden"). In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en andere PERI bepalingen en gebruiksvoorwaar-den, prevaleren de andere PERI bepalingen en gebruiksvoorwaarden.
  6. De overige zakelijke relaties worden niet beïnvloed door deze voorwaarden.
  7. Door gebruikmaking van de PERI website, stemt de gebruiker in met de geldigheid van deze voorwaarden.
    
 2. Vrijwaringsclausule
  Tenzij contractueel expliciet anders is overeengekomen en onverminderd artikel 1.4 hierboven, gelden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de PERI website. Andere voorschriften, met name de algemene voorwaarden van het bedrijf van de gebruiker, zullen geen onderdeel van de overeenkomst worden, zelfs als deze niet expliciet door PERI zijn afgewezen.
   
 3. Diensten van PERI en de toekenning van het gebruiksrecht van de PERI website
  1. Op de PERI website biedt PERI zowel:
   - informatie over PERI producten en projecten in de vorm van illustraties, weergaves, tekeningen en fotografische opnamen, afbeeldingen (hierna gezamenlijk aangeduid als "afbeeldingen") en teksten alsmede software in de vorm van web-gebaseerde applicaties (hierna gezamenlijk aangeduid als "informatie en software") voor het ophalen of downloads.
  2. Alle afbeeldingen zijn momentopnamen. PERI is niet verplicht om alle afzonderlijke delen en elementen van een PERI product in de afbeeldingen weer te geven.
  3. Met het verstrekken van informatie en software verleent PERI de gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de informatie en software te gebruiken zoals is overeengekomen, of indien er geen akkoord is, conform het door PERI nagestreefde doel bij het maken en ter beschikking stellen  van de PERI website.
    
 4. Doel van de PERI website
  Het doel van de PERI website is het verstrekken van informatie aan de gebruiker.
   
 5. Gebruikersrechten voor de PERI website
  1. Het gebruik van de PERI website en de informatie en software verstrekt door de PERI website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, tenzij andere PERI bepalingen en gebruikersvoorwaarden prevaleren op deze algemene voorwaarden.
  2. De PERI website, de informatie en de software mogen door de gebruiker niet worden verkocht, verhuurd of in licentie gegeven worden aan derden, of op andere wijze het gebruik hiervan worden toegestaan.
   Tenzij anders toegestaan op grond van dwingende wettelijke voorschriften, mag de gebruiker de informatie en software niet wijzigen, geen aanpassingen ongedaan maken, aanpassingen doen of vertalen, noch mag zij of hij onderdelen hiervan verwijderen.
  3. De informatie en de software op de PERI website worden beschermd door zowel het auteursrecht alsmede door internationale copyright-overeenkomsten en overige wetten en overeenkomsten inzake intellectuele eigendom. De gebruiker dient te voldoen aan de wetten op grond van de eerder genoemde clausule, in het bijzonder zullen alfanumerieke codes, handelsmerken en mededelingen over auteursrechten niet van de informatie en software of kopieën hiervan, verwijderd worden. Voor het overige blijven artikels XI.294 e.v. van het Wetboek Economisch Recht onaangetast.
  4. Informatie, merknamen en andere inhoud mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verhuurd, gebruikt, aangevuld of anderszins gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PERI.
  5. Het gebruik van de PERI website is momenteel niet onderhevig aan een tijdslimiet.
    
 6. Verplichtingen van de gebruiker
  1. Bij gebruik van de PERI website, mag de gebruiker geen
   1. inbreuk plegen op de goede zeden door zijn of haar gedrag;
   2. geen industriële eigendomsrechten en auteursrechten of andere eigendomsrechten schenden;
   3. geen inhoud communiceren met virussen, zogenaamde trojan horses, of andere programma’s die de informatie en software kunnen schaden.
     
  2. De gebruiker is zelf verplicht om de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen te treffen en anti-virus software te regelen op zijn / haar apparatuur. 

   7. Garanties
   7.1. PERI verstrekt geen garanties of verzekeringen. In het bijzonder, PERI geeft geen garantie dat de informatie verstrekt aan de gebruiker op de PERI website juist is.
   7.2.PERI geeft geen garantie dat de PERI website te allen tijde beschikbaar is of dat deze vrij is van technische storingen.

   8. Hyperlinks
   De PERI website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. PERI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden noch neemt PERI deze websites en de inhoud ervan over als zijnde van zichzelf, omdat PERI de gelinkte informatie niet controleert en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud en daar verstrekte informatie.Gebruik van de hyperlinks gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

   9. Aansprakelijkheid voor juridische en materiaalfouten
   Als informatie en software gratis wordt verstrekt aan de gebruiker op de PERI website, wordt de aansprakelijkheid van PERI voor materiële en juridische gebreken in de informatie en software, met name ten aanzien van hun juistheid, foutloosheid, beschermingsvrijheid en auteursrechten van derden, volledigheid en / of bruikbaarheid, uitgesloten, behalve in het geval van persoonlijk opzet of bedrog door PERI.

   10. Overige aansprakelijkheid, virussen
   De aansprakelijkheid van PERI voor materiële en juridische gebreken is gebaseerd op het bepaalde in artikel 9. PERI sluit alle aansprakelijkheid voor indirecte schade, onrechtstreekse schade, of gevolgschade uit (ongeacht of deze voorzienbaar was), met inbegrip van maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten, verlies van een kans, verlies van gegevens, verlies van winst, en verstoring van de handelsactiviteit.
   De aansprakelijkheid van PERI voor directe schade is beperkt tot de voorspelbare schade, typerend voor dit soort overeenkomsten, tenzij er sprake is van moedwillige opzet of grove nalatigheid.
   Niets in deze algemene voorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid uit of beperkt de aansprakelijkheid voor (i) opzet en bedrog, en (ii) in de mate dat dit niet is toegelaten onder het toepasselijk recht.

   10.1.Hoewel PERI ernaar streeft om de PERI website te allen tijde virusvrij te houden, kan PERI niet garanderen dat er geen virussen aanwezig zijn. Voorafgaand aan het downloaden van informatie en software, moet de gebruiker zorgdragen voor de juiste veiligheidsprogramma‘s en virusscanners voor zijn of haar eigen bescherming en ter voorkoming van virussen op de PERI website
   10.2. Een wijziging in de bewijslast ten nadele van de gebruiker is niet geassocieerd met de hiervoor genoemde regelgeving in de artikelen 10.1 en 10.2

   10.3. Als de aansprakelijkheid van PERI uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende agenten van PERI

   11. Verdere ontwikkeling / beëindiging
   11.1. PERI is niet verplicht de PERI website en de daar aan de gebruiker verstrekte informatie en software verder te ontwikkelen of te verbeteren.

   11.2.PERI behoudt zich het recht voor om de ter beschikkingstelling van de PERI website te allen tijde te beëindigen, zonder opgave van redenen.

   12. Bescherming van gegevens
   De voorschriften met betrekking tot de bescherming van gegevens kunt u vinden in de verklaring gegevensbescherming op: http://www.peri.be/privacy-policy.html.

   13. Wijziging van de algemene voorwaarden
   PERI behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Er is geen expliciete verwijzing naar deze wijzigingen van de algemene voorwaarden.

   14. Rechtskeuze
   Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).

   15. Rechtsbevoegdheid
   15.1 De bevoegde rechtspersoon voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is van PERI BeNeLux B.V. België, Klampovenweg 300, B-2850 Boom, BelgiëDe regulering van de bovenstaande clausule geldt alleen als de gebruiker geen consument is op grond van artikel I.1,2° Wetboek Economisch Recht.
   15.2. PERI behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen bij de statutair bevoegde rechtbank van de gebruiker. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

   16. Plaats van handhaving
   Plaats van handhaving is de vestiging van PERI BeNeLux B.V. België, Klampovenweg 300, 2850 Boom, België.

   17. Contactgegevens PERI
   Bij vragen over het gebruik van de PERI website, neem per e-mail contact op met: info@peri.be