You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – Algemene voorwaarden van PERI

A. Algemene voorwaarden van PERI

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna ook ‘voorwaarden’ genoemd) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Vennootschap naar Nederlands recht) PERI BeNeLux B.V. statutair gevestigd te Schijndel, Nederland, ondermeer kantoorhoudende te <kantooradres in België>(hierna ‘PERI’ genoemd), gelden voor alle transacties tussen PERI en derden (hierna ‘klant’ genoemd) ongeacht of deze klanten, ondernemers in de zin van artikel I.1,1 van het Wetboek Economisch Recht (hierna ook W.E.R.), publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen, bijzondere entiteiten krachtens publiek- of privaatrecht of particulieren zijn.
  2. In aanvulling op deze voorwaarden gelden:
   1. de eventuele bijzondere voorwaarden zoals gevoegd bij de offerte die aan de klant overhandigd wordt. (Hierna “Bijzondere voorwaarden”). Bij conflict tussen de bijzondere voorwaarden en de algemene  voorwaarden van PERI, hebben de bijzondere voorwaarden, voorrang.
    1.2.2 de door PERI uitgevaardigde verpakkingsrichtlijnen, zoals beschikbaar op eerste verzoek.
    1.2.3 de meest recente versie van de Belgische GSV-richtlijn kwaliteitscriteria betonbekistingen (gratis te downloaden op www.sigmafederation.be)
    1.2.4 de meest recente versies van de Bijzondere Algemene Voorwaarden van PERI, zoals ze verderop uiteengezet worden onder de punten B tot en met G.
     
 2. Uitdrukkelijke afwijzing van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden
  Deze voorwaarden gelden in zoverre geen uitdrukkelijke, andersluidende, schriftelijke overeenkomst werd gesloten. Andere regelingen, in het bijzonder de algemene voorwaarden van de klant, zullen geen deel uitmaken van de
  overeenkomst, zelfs indien PERI hier geen uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. 
   
 3. Definities
  1. Gebruikte goederen zijn bekistings- en ondersteuningssystemen vervaardigd door PERI waarvan de onderdelen en toebehoren al werden gebruikt voor hun beoogde doel en navenante sporen van gebruik en reparatie kunnen vertonen.
  2. Ondersteuningssystemen zijn tijdelijk opgetrokken constructies van veranderlijke lengte, breedte en hoogte die in situ uit bouwelementen worden samengesteld, overeenkomstig het bestemde doel worden gebruikt en weer
   uit elkaar kunnen worden gehaald. Alle op basis van een koop- of huurovereenkomst ter beschikking gestelde zaken, die zijn bestemd voor het vervaardigen, resp. het tot stand brengen van de constructie beschreven in de
   vorige zin, worden hierna aangeduid met de begrippen “steiger”, “ondersteuningssysteem” of  ondersteuningssystemen”. De begrippen “steiger”,“ondersteuningssysteem” en “ondersteuningssystemen” omvatten ook alle bijbehorende onderdelen en toebehoren.
  3. Gekochte goederen zijn de nieuwe of gebruikte goederen die PERI krachtens de koopovereenkomst is verschuldigd, waarbij dit begrip volgens de respectievelijke context zowel de volledige onder de overeenkomst
   verschuldigde prestatie, alsook delen van de onder de overeenkomst verschuldigde prestatie kan betekenen.
  4. Gehuurde goederen zijn de nieuwe of gebruikte goederen, alsook transportcontainers en verpakkingsmaterialen die PERI krachtens de huurovereenkomst is verschuldigd, waarbij dit begrip volgens de
   respectievelijke context zowel de volledige onder de overeenkomst verschuldigde prestatie, alsook delen van de onder de overeenkomst verschuldigde prestatie kan betekenen.
  5. Nieuwe goederen zijn bekistings- en ondersteuningssystemen vervaardigd door PERI waarvan de onderdelen en toebehoren nog niet werden gebruikt voor hun beoogde doel.
  6. Bekisting in de zin van deze voorwaarden is de tijdelijk op te bouwen gietvorm van veranderlijke lengte, breedte en hoogte waarin vers beton wordt gegoten voor het vervaardigen van betonnen bouwelementen, met inbegrip van de ondersteuningssystemen zoals gedefinieerd onder punt A.3.2. Alle op basis
   van een koop- of huurovereenkomst ter beschikking gestelde zaken, die zijn bestemd voor het vervaardigen van de gietvorm beschreven in de vorige zin, worden hierna aangeduid met het begrip “bekisting”, “bekistingssysteem” of “bekistingssystemen”. De begrippen “bekisting”, “bekistingssysteem” en “bekistingssystemen” omvatten ook alle bekistingsonderdelen en bekistingstoebehoren zoals draagconstructies.
    
 4. Sluiten van de overeenkomst
  1.